HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

Tạo tài khoản và đăng nhập ứng dụng Chăm Sóc Khách Hàng trên Mobile

Khách hàng đã có tài khoản

Nhập số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký để vào ứng dụng

Khách hàng đăng ký mới, chưa đăng ký số điện thoại

Bước 1: Bấm vào chữ “Đăng ký” màu cam.
Bước 2: Nhập số điện thoại và bấm mũi tên.
Bước 3: Nhập mã xác thực được gửi đến điện thoại (mỗi mã xác thực có hiệu lực trong vòng 5 phút) và bấm “OK”.
Bước 4: Nhập số danh bộ và bấm “Đăng ký”. Bấm vào dòng chữ màu cam để biết cách tra cứu số danh bộ.
Bước 5: Thông báo xác minh số danh bộ, bấm vào “Tiếp tục”.
Bước 6: Chọn câu trả lời xác thực danh bộ và bấm “Tiếp tục”. Ứng dụng cho phép bạn trả lời sai các câu hỏi không quá 3 lần.
Bước 7: Nhập mật khẩu mới cho tài khoản. Bấm vào “Đăng ký” để hoàn thành đăng ký.
Bước 8: Nhập số điện thoại và mật khẩu vừa tạo, bấm “Đăng nhập” để vào ứng dụng.

Khách hàng đăng ký mới, đã đăng ký số điện thoại

Bước 1: Bấm vào chữ “Đăng ký” màu cam.
Bước 2: Nhập số điện thoại và bấm mũi tên.
Bước 3: Nhập mã xác thực được gửi đến điện thoại (mỗi mã xác thực có hiệu lực trong vòng 5 phút) và bấm “OK”.
Bước 4: Kiểm tra thông tin số danh bộ và bấm xác nhận. Trường hợp muốn nhập số danh bộ mới, khách hàng bắt đầu lại bước 4 ở mục B.
Bước 5: Nhập mật khẩu mới cho tài khoản. Bấm vào “Đăng ký” để hoàn tất đăng ký.
Bước 6: Nhập số điện thoại và mật khẩu, bấm “Đăng nhập” để vào ứng dụng.

Tạo tài khoản và đăng nhập ứng dụng Chăm Sóc Khách Hàng trên Website

Khách hàng đã có tài khoản

Bước 1: Nhập số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký phần mềm ứng dụng.

Bước 2: Bấm nút “Đăng Nhập” vào màn hình trang chủ.

Khách hàng đăng ký mới, chưa đăng ký số điện thoại

Bước 1: Bấm vào nút “Đăng ký”.

Bước 2: Nhập số điện thoại, mã xác thực và bấm nút “Tiếp tục”.

Bước 3: Nhập mã xác thực được gửi đến điện thoại của bạn (mỗi mã xác thực có hiệu lực trong vòng 5 phút) và bấm nút “Xác thực”.

Bước 4: Nhập số danh bộ của bạn và bấm nút “Kiểm tra”.

Bước 5: Chọn câu trả lời xác thực danh bộ và bấm “Tiếp tục”. Phần mềm ứng dụng cho phép bạn trả lời sai các câu hỏi không quá 3 lần.

Bước 6: Nhập mật khẩu mới cho tài khoản. Bấm vào “Đăng ký” để hoàn thành đăng ký tài khoản.

Bước 7: Nhập số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký ở các bước trên, bấm “Đăng nhập” để vào trang chủ phần mềm ứng dụng.

Khách hàng đăng ký mới, đã đăng ký số điện thoại

Bước 1: Bấm vào nút “Đăng ký”.

Bước 2: Nhập số điện thoại, mã xác thực và bấm nút “Tiếp tục”.

Bước 3: Nhập mã xác thực được gửi đến điện thoại của bạn (mỗi mã xác thực có hiệu lực trong vòng 5 phút) và bấm nút “Xác thực”.

Bước 4: Kiểm tra thông tin số danh bộ của bạn và bấm nút “Tiếp tục”. Trường hợp muốn nhập số danh bộ mới, khách hàng bấm nút “Đăng ký mới”.

Bước 5: Nhập mật khẩu mới cho tài khoản. Bấm vào “Đăng ký” để hoàn thành đăng ký tài khoản.

Bước 6: Nhập số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký ở các bước trên, bấm “Đăng nhập” để vào trang chủ phần mềm ứng dụng.